Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2283181
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, PRACOWNICY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie przedstawia się następująco:

1. we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej oraz w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej prowadzone jest zdalne nauczanie;
2. zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w formie stacjonarnej;
3. w Przedszkolu nr 3 Specjalnym, w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym,
4. w placówce odbywają się zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ustalone w tygodniowym planie;
5. lekcje i zajęcia, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
6. Świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci zgodnie z wytycznymi MEN,
7. Internat pracuje zgodnie z planem,
8. dzieci, którym lekarz wydał zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia wskazane jest nauczanie zdalne objęte będą zdalnymi formami edukacji,
9. nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne,
10. w placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 21/2020,, dodatkowo zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwarunkowego zakrywania ust i nosa w czasie pobytu na terenie placówki, w tym w czasie zajęć z uczniami, wychowankami, uczestnikami.

O szczegółach zdalnej realizacji zajęć poinformują wychowawcy klas oraz poszczególni nauczyciele.
Będziemy na bieżąco informować o dalszych zmianach.

23 10 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie