Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2283211
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, PRACOWNICY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach od dnia 04.11.2020r. do dnia 11.11.2020r. zawiesza się zajęcia w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie przedstawia się następująco:

1. w Przedszkolu nr 3 Specjalnym, we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej zajęcia odbywają się w trybie zdalnym,
2. w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, we wszystkich klasach szkoły branżowej oraz w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy edukacja zdalna obowiązuje do 08.11.2020r. O ewentualnym wydłużeniu terminu poinformujemy po decyzji Ministra Edukacji i Nauki.
3. zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w formie stacjonarnej;
4. w placówce odbywają się zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ustalone w tygodniowym planie;
5. lekcje i zajęcia w formie zdalnej, odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
6. Świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci zgodnie z wytycznymi MEN,
7. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MEN,
8. nauczyciele co do zasady prowadzą zajęcia i za pomocą szkolnego łącza internetowego,
9. w placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 21/2020,, dodatkowo zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwarunkowego zakrywania ust i nosa w czasie pobytu na terenie placówki, w tym w czasie zajęć z uczniami, wychowankami, uczestnikami.
O szczegółach zdalnej realizacji zajęć poinformują wychowawcy klas oraz poszczególni nauczyciele.
Będziemy na bieżąco informować o dalszych zmianach.

04 11 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie