Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2529055
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
DRODZY  RODZICE, UCZNIOWIE, PRACOWNICY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.11..2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach od dnia 09.11.2020r. do dnia 29.11.2020r.  wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. 

Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 09.11.2020r. przedstawia się następująco:

1. W dniach 09-29.11.2020r. we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej zajęcia odbywają się w trybie zdalnym;
2. W dniach 9-11.11.2020r. Przedszkole nr 3 Specjalne pracuje w trybie zdalnym;
3. od dnia 12.11.2020r.   zajęcia w Przedszkolu nr 3 Specjalnym odbywają się w trybie stacjonarnym;
4. w dniach 9-13.11.2020r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy pracuje w trybie zdalnym;
5. od dnia 16.11.2020r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zajęcia prowadzone są trybie stacjonarnym; 
6.zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w formie stacjonarnej;
7. w placówce odbywają się zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ustalone w tygodniowym planie;
8. Lekcje i zajęcia w formie zdalnej,  odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
9. Świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci zgodnie z wytycznymi MEN,
10. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MEN,
11. nauczyciele co do zasady prowadzą zajęcia i za pomocą szkolnego łącza internetowego,
12. w placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 21/2020,, dodatkowo zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwarunkowego zakrywania ust i nosa w czasie pobytu na terenie placówki, w tym w czasie zajęć z uczniami, wychowankami, uczestnikami.

O szczegółach  zdalnej realizacji zajęć poinformują wychowawcy klas oraz poszczególni nauczyciele.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych zmianach.
08 11 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie