Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914272
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dokumenty i informacje dotyczące organizacji pracy
Zespołu Placówek Specjalnych w TczewieRok szkolny 2021/2022


Dokumenty szkolne
Organizacja pracy ZPS w Tczewie w roku 2020/2021 [*.pdf 195 KB]

Statuty szkół w ramach ZPS: Godziny pracy Dyrektora i Wicedyrektorów ZPS w Tczewie [*.pdf 215 KB]

Ramowy kalendarz imprez w ZPS w Tczewie na rok 2021/2022 [*.pdf 707 KB]

Program doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 272 KB]

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 15.09.2020 r. Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 273 KB]

Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 15.09.2020 r. Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dopuszczenia do użytku podręczników szkolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 502 KB]

Nadzór pedagogiczny:
Plan nadzoru pedagogicznego ZPS 2021/22 w Tczewie [*.pdf 1,35 MB]
Plan monitorowania ZPS w Tczewie [*.pdf 457 KB]
Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ZPS w Tczewie [*.pdf 811 KB]
Plan nadzoru pedagogicznego ZPS 2020/21 w Tczewie [*.pdf 1,30 MB]

Raport z nadzoru 2020/21 w ZPS w Tczewie [*.pdf 1,19 MB]
Raport z ewaluacji 2019/20 w ZPS w Tczewie [*.pdf 796 KB]
Raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2018/19 w ZPS w Tczewie za rok szk. 2018/2019 [*.pdf 4,55 MB]
Obowiązujące wewnętrzne akty prawne:
Regulamin pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 6,31 MB]
Regulamin zespołów nauczycielskich w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,50 MB]
Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,01 MB]
Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 754 KB]

Struktura Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 226 KB]
Schemat organizacyjny Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 211 KB]

Opieka zdrowotna i wzór sprzeciwu - informacja dla rodziców [*.pdf]

Strategia bezpieczeństwa w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 2,62 MB]
Cyberprzemoc [*.pdf 851 KB]
Działania w przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika [*.pdf]
Działania w przypadku zamiarów S ucznia [*.pdf 2,62 MB]
Działanie w przypadku nierealizacji obowiązku szkolnego [*.pdf]
Działanie w przypadku ucieczki ucznia z zajęć lekcyjnych [*.pdf]
Działanie w przypadku agresji [*.pdf]
Naruszenie prywatności [*.pdf]
Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie [*.pdf]
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku [*.pdf]
Podejrzenie ucznia pod wpływem środków odurzających [*.pdf]
Podłożenie podejrzanego pakunku [*.pdf]
Popełnienie przez ucznia czynu karalnego [*.pdf]
Procedura wprzypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję [*.pdf]
Procedura ewakuacji [*.pdf]
Procedura kontaktu z mediami [*.pdf]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadku pedofilii w szkole [*.pdf]
Procedura w przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem [*.pdf]
Przypadek niepokojących zachowań seksualnych uczniów [*.pdf]
Przypadek prostytucji [*.pdf]
Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole [*.pdf]
Przypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego [*.pdf]
Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzedziem lub bronią [*.pdf]
Procedura przyprowadzania i odprowadzania ucznia do placówki [*.pdf]
Procedura postepowania w razie wypadku ucznia [*.pdf]
Procedura w przypadku problemów zdrowotnych wychowanka [*.pdf]
Procedura podawania leków uczniom przewlekle chorym w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf]
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Placówek specjalnych w Tczewie uwzględniające wytyczne GIS i MZ [*.pdf]
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie