Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3169065
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dokumenty i informacje dotyczące organizacji pracy
Zespołu Placówek Specjalnych w TczewieRok szkolny 2021/2022


Dokumenty szkolne
Organizacja pracy ZPS w Tczewie w roku 2020/2021 [*.pdf 195 KB]

Statuty szkół w ramach ZPS: Godziny pracy Dyrektora i Wicedyrektorów ZPS w Tczewie [*.pdf 215 KB]

Ramowy kalendarz imprez w ZPS w Tczewie na rok 2021/2022 [*.pdf 707 KB]

Program doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 272 KB]

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 15.09.2020 r. Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 273 KB]

Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 15.09.2020 r. Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dopuszczenia do użytku podręczników szkolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 502 KB]

Nadzór pedagogiczny:
Plan nadzoru pedagogicznego ZPS 2021/22 w Tczewie [*.pdf 1,35 MB]
Plan monitorowania ZPS w Tczewie [*.pdf 457 KB]
Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ZPS w Tczewie [*.pdf 811 KB]
Plan nadzoru pedagogicznego ZPS 2020/21 w Tczewie [*.pdf 1,30 MB]

Raport z nadzoru 2020/21 w ZPS w Tczewie [*.pdf 1,19 MB]
Raport z ewaluacji 2019/20 w ZPS w Tczewie [*.pdf 796 KB]
Raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2018/19 w ZPS w Tczewie za rok szk. 2018/2019 [*.pdf 4,55 MB]
Obowiązujące wewnętrzne akty prawne:
Regulamin pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 6,31 MB]
Regulamin zespołów nauczycielskich w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,50 MB]
Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,01 MB]
Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 754 KB]

Struktura Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 226 KB]
Schemat organizacyjny Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 211 KB]

Opieka zdrowotna i wzór sprzeciwu - informacja dla rodziców [*.pdf]

Strategia bezpieczeństwa w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 2,62 MB]
Cyberprzemoc [*.pdf 851 KB]
Działania w przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika [*.pdf]
Działania w przypadku zamiarów S ucznia [*.pdf 2,62 MB]
Działanie w przypadku nierealizacji obowiązku szkolnego [*.pdf]
Działanie w przypadku ucieczki ucznia z zajęć lekcyjnych [*.pdf]
Działanie w przypadku agresji [*.pdf]
Naruszenie prywatności [*.pdf]
Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie [*.pdf]
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku [*.pdf]
Podejrzenie ucznia pod wpływem środków odurzających [*.pdf]
Podłożenie podejrzanego pakunku [*.pdf]
Popełnienie przez ucznia czynu karalnego [*.pdf]
Procedura wprzypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję [*.pdf]
Procedura ewakuacji [*.pdf]
Procedura kontaktu z mediami [*.pdf]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadku pedofilii w szkole [*.pdf]
Procedura w przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem [*.pdf]
Przypadek niepokojących zachowań seksualnych uczniów [*.pdf]
Przypadek prostytucji [*.pdf]
Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole [*.pdf]
Przypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego [*.pdf]
Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzedziem lub bronią [*.pdf]
Procedura przyprowadzania i odprowadzania ucznia do placówki [*.pdf]
Procedura postepowania w razie wypadku ucznia [*.pdf]
Procedura w przypadku problemów zdrowotnych wychowanka [*.pdf]
Procedura podawania leków uczniom przewlekle chorym w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf]
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Placówek specjalnych w Tczewie uwzględniające wytyczne GIS i MZ [*.pdf]
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie