Grupy wychowawcze
ze świetlicą

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478864
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

GRUPY WYCHOWAWCZE


"Żyć, uczyć się, pracować, być członkiem grupy rówieśniczej" - to marzenie każdego człowieka. Wszyscy chcemy czuć się kochanymi, potrzebnymi, czerpać z życia jak najwięcej radości.


Grupy Wychowawcze są placówką opiekuńczo-wychowawczą wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Tczewie.
Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom właściwie zorganizowanej opieki, rewalidacji i wychowania, w tym przygotowania do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.

Grupy wychowawcze są szansą dla osób, które ze względu na odległość dzielącą Ośrodek od miejsca zamieszkania nie mogłyby na co dzień uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Członkowie grup wychowawczych w Ośrodku to osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 7 - 24 lat, uczniowie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Zawodowej , Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola. Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną, ferii szkolnych i przerw świątecznych.
Wychowankowie zamieszkują w przyjemnie urządzonych, kilkuosobowych pokojach, mają zapewniony dostęp do łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całodzienne wyżywienie.
Każdy z wychowanków jest członkiem grupy wychowawczej liczącej od 8 do 15 osób. Zróżnicowany wiek i stopień zaradności każdego z wychowanków pozwala na zastosowanie systemu rodzinkowego (starsi i sprawniejsi pomagają młodszym i mniej sprawnym kolegom). Taka forma wzajemnej współpracy wpływa na pozytywne relacje w grupie, buduje atmosferę wzajemnej życzliwości, zaufania i tolerancji.

Opiekę nad każdą grupą sprawują dwaj stali wychowawcy.
W codziennej pracy stawiamy na jak największą w miarę możliwości samodzielność wychowanków, rozwój ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, nadzór postępów w nauce. Pomaga w tym stały kontakt z nauczycielami zajęć edukacyjnych, z którymi omawia się również bieżące potrzeby dzieci, metody pracy zarówno w szkole jak i po zajęciach edukacyjnych.
Wychowawcy poszczególnych grup dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, nadzorują ich czynności higieniczne, otaczają opieką, niczym rodzice zastępczy, z jednej strony stawiający wymagania swym pociechom, pokazujący najlepsze wzorce, a jednocześnie służący dobrą radą, otaczający czułością.
Wychowawcy utrzymują stały kontakt z rodziną lub opiekunami podopiecznych, wspólnie omawiają ewentualne problemy, szukając najwłaściwszych rozwiązań. Ponadto stały kontakt z ośrodkiem to dla wielu rodziców ogromnie ważny element, gdyż dla wielu z nich codzienny kontakt z dzieckiem daje poczucie pewności, że czuje się ono akceptowane, rozumiane i bezpieczne.
Codzienna praca w grupach wychowawczych przebiega w oparciu o Indywidualne Programy Wychowawcze, które opracowywane są dla każdego z wychowanków, zawierają one także wskazania z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizowane na tej podstawie zajęcia mają na celu zarówno usamodzielnienie podopiecznych, jak również pobudzanie ich do większej aktywności poprzez udział w życiu kulturalnym miasta (wyjścia do miejsc użyteczności publicznej), rozwój zainteresowań poznawczych i kulturalnych. Taka forma zajęć to dla podopiecznych swoisty trening umiejętności społecznych: nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych z szerszym gronem społeczeństwa, nauka samodzielnego dokonywania zakupów, korzystania z komunikacji miejskiej, zachowania w miejscach użyteczności publicznej, ogólny rozwój zaradności życiowej.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie