Grupy wychowawcze
ze świetlicą

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478805
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

REGULAMIN I PRZEPISY GRUP WYCHOWAWCZYCHWychowawca grupy wychowawczej:

 1. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą z wychowankami.
 2. Zadaniem wychowawcy w szczególności jest:
  • zapoznanie się z wynikami badań pedagogicznych, psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka;
  • współpraca z pedagogiem, psychologiem, lekarzem, sądem, policją;
  • współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • zorganizowanie właściwej opieki i procesu wychowania;
  • życzliwe, podmiotowe traktowanie każdego wychowanka;
  • zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
  • współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji programów opieki, kształcenia i wychowania;
  • współpraca z innymi pracownikami Ośrodka i rodzicami wychowanków;
  • organizacja udziału wychowanków w zajęciach specjalistycznych, kultury i współżycia w zespole;
  • wdrażanie do dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
  • kształtowanie odpowiedzialności wychowanków za własne postępowanie;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanków, szczególnie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.


Karta Praw i Obowiązków Wychowanka Grup Wychowawczych
Wychowanek ma prawo do :


 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacieoraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturowych, sportowych,turystycznych i technicznych w środowisku ;
 • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych orazwe wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
 • współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu wsprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;
 • przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu - za wiedzą wychowawcy iprzy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych;

Obowiązkiem wychowanka Grup Wychowawczych jest :

 • każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia;
 • odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką młodszych kolegów;
 • podporządkować się poleceniom wychowawców, kierownictwa i postanowieniom Samorządu;
 • posiadać wyposażenie w przybory toaletowe, szkolne i odzież na zmianę;
 • wykorzystywać jak nalepiej czas i warunki do nauki;
 • przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia;
 • utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń i otoczenia zewnętrznego;
 • dbać o sprzęt i urządzenia w internacie, a za wyrządzone szkody ponosić odpowiedzialność materialną;
 • uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz placówki i środowiska;
 • pełnić rzetelne dyżury porządkowe;
 • dokonywać drobnych napraw sprzętu i poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych;
 • przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;
 • oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę;
 • w razie choroby, wypadku lub dowiezienia leków niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie wolno używać narkotyków, alkoholu i papierosów;
 • uczniowie ZSZ bezpośrednio po zajęciach wracają do placówki;

Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące nagrody :

 • pochwała wychowawcy;
 • pochwała kierownika Grup Wychowawczych;
 • nagroda rzeczowa;
 • list pochwalny do rodziców;
 • wniosek o podwyższenie oceny ze sprawowania;
 • pochwała dyrektora Ośrodka wobec młodzieży;

W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

 • ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;
 • naganą kierownika Grup Wychowawczych;
 • zawiadomieniem rodziców i szkoły;
 • usunięciem z placówki decyzją kierownika Grup Wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki;

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie