Przedszkole

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1974144
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 3 W TCZEWIE


Przedszkole Specjalne Nr 3 w SOSW powstało w 2005 roku. Nieustannie rozwija się proponując swoim podopiecznym coraz to nowszą i szerszą ofertę. Zaczynaliśmy od funkcjonowania 2 grup, a obecnie mamy ich 9, w tym 5 dla dzieci z autyzmem i niepelnosprawnosciami sprzezonymi.

Zgodnie ze statutem SOSW Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem oraz z zaburzeniami sprzężonymi.

W naszym Przedszkolu odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze rewalidacyjnym i terapeutycznym. Zajęcia te dobierane są do potrzeb, możliwości i zdolności każdego dziecka. Ich głównym celem jest poprawa rozwoju umysłowego, fizycznego oraz społecznego każdego naszego wychowanka.

Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna rehabilitacja ruchowa, masaż i hydromasaż, terapia logopedyczna i neurologopedyczna, stylumacja polisensoryczna i terapia pedagogiczna, dogoterapia, integracja sensoryczna, terapia Tomatis, muzykoterapia i psychoterapia. Nasi wychowankowie biorą też udział w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie pod opieką instruktorów.

Przedszkole nasze posiada:

  • gabinet masażu i hydromasażu
  • gabinet fizjoterapii
  • gabinet neurologopedyczny
  • gabinet terapii pedagogicznej
  • gabinet integracji sensorycznej
  • multisensory room - sala doświadczania świata
  • specjalistyczne sprzęty i wyposażenie umożliwiające dzieciom pomimo ich niepełnosprawności na pełny udział w działalności przedszkola
  • specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia komputerowe wspomagające proces rozwoju intelektualnego

Dużą wagę przykładamy także do uspołeczniania, dlatego nasze przedszkolaczki biorą również udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych w ramach naszego Ośrodka oraz poza nim: bal karnawałowy, jasełka, inscenizacje i przedstawienia teatralne, mecze piłki nożnej drużyn przedszkolnych, mikołajki, festyn o uśmiech dziecka i in. Dzieci wyjeżdżają do kina, teatru, muzeum i CRWDW. Dużym wydarzeniem jest także udział Przedszkola w corocznym Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.

Możliwe w naszym Przedszkolu jest też to , co niektórym -głównie rodzicom- wydawało się jeszcze do niedawna niemożliwe. W ramach projektu "Poprzez naturę do rozwoju" organizowaliśmy kilkudniowe turnusy rewalidacyjno-terapeutyczne do gospodarstwa agroturystycznego na Kaszubach. W doskonałych warunkach socjalno-bytowych pod fachową opieką kadry przedszkolnej dzieci miały okazję obcować z przyrodą, poznawać zwierzęta, bawić się bezpiecznie na świeżym powietrzu i bezpośrednio "doświadczać świata".

Przedszkole nasze w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od wielu lat utrzymuje kontakty z podobnymi placówkami wielu innych krajów (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Litwa, Białoruś, Hiszpania, Rosja), co przejawia się wymianą doświadczeń kadry pedagogicznej oraz wyjazdami zagranicznymi dzieci i młodzieży SOSW.

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, pedagogów, terapeutów, specjalistów i opiekunek, która korzystając z wieloletniego doświadczenia zawodowego trosliwie i skutecznie przygotowuje do dalszego etapu edukacyjnego wszystkie dzieci, które potrzebują i oczekują specjalistycznej pomocy.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie