Internat

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519189
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

INTERNAT


"Żyć, uczyć się, pracować, być członkiem grupy rówieśniczej" - to marzenie każdego człowieka. Wszyscy chcemy czuć się kochanymi, potrzebnymi, czerpać z życia jak najwięcej radości.


Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Tczewie.
Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom właściwie zorganizowanej opieki, rewalidacji i wychowania, w tym przygotowania do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.

Internat jest szansą dla osób, które ze względu na odległość dzielącą Ośrodek od miejsca zamieszkania nie mogłyby na co dzień uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Członkowie grup wychowawczych internatu to osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 7 - 24 lat, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Zawodowej, Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola. Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną, ferii szkolnych i przerw świątecznych.
Wychowankowie internatu zamieszkują w przyjemnie urządzonych, 2-3 osobowych pokojach z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz mają pełne całodzienne wyżywienie. Każdy z wychowanków jest członkiem grupy wychowawczej liczącej 8 osób. Zróżnicowany wiek i stopień zaradności każdego z wychowanków pozwala na zastosowanie systemu "rodzinkowego" (starsi i sprawniejsi pomagają młodszym i mniej sprawnym kolegom). Taka forma wzajemnej współpracy wpływa na pozytywne relacje w grupie, buduje atmosferę wzajemnej życzliwości, zaufania i tolerancji.

Opiekę nad każdą grupą wychowawczą internatu sprawuje wychowawca-koordynator grupy wychowawczej. W codziennej pracy stawiamy na jak największą w miarę możliwości samodzielność wychowanków, rozwój ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, nadzór nad postępami w nauce. Pomaga w tym stały kontakt z nauczycielami zajęć edukacyjnych, z którymi omawia się również bieżące potrzeby dzieci, metody pracy zarówno w szkole jak i po zajęciach edukacyjnych. Wychowawcy poszczególnych grup dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, nadzorują ich czynności higieniczne, otaczają opieką, niczym rodzice zastępczy, z jednej strony stawiający wymagania swym pociechom, pokazujący najlepsze wzorce, a jednocześnie służący dobrą radą, otaczający czułością. Wychowawcy utrzymują stały kontakt z rodziną lub opiekunami podopiecznych, wspólnie omawiają ewentualne problemy, szukając najwłaściwszych rozwiązań. Ponadto stały kontakt z ośrodkiem to dla wielu rodziców ogromnie ważny element, gdyż dla wielu z nich codzienny kontakt z dzieckiem daje poczucie pewności, że czuje się ono akceptowane, rozumiane i bezpieczne.
Codzienna praca w internacie przebiega w oparciu o Indywidualne Programy Wychowawcze, które opracowywane są dla każdego z wychowanków, zawierają one także wskazania z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizowane na tej podstawie zajęcia mają na celu zarówno usamodzielnienie podopiecznych, jak również pobudzanie ich do większej aktywności poprzez udział w życiu kulturalnym miasta (wyjścia do miejsc użyteczności publicznej), rozwój zainteresowań poznawczych i kulturalnych. Taka forma zajęć to dla podopiecznych swoisty trening umiejętności społecznych: nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych z szerszym gronem społeczeństwa, nauka samodzielnego dokonywania zakupów, korzystania z komunikacji miejskiej, zachowania w miejscach użyteczności publicznej, ogólny rozwój zaradności życiowej.

Internat zapewnia wieloaspektowy rozwój zainteresowań i kompetencji poprzez zajęcia w atrakcyjnie wyposażonych pracowniach i świetlicy "Laboratorium Przyszłości".

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie