Internat

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519291
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

REGULAMIN I PRZEPISY GRUP WYCHOWAWCZYCHWychowawca grupy wychowawczej:

 1. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą z wychowankami.
 2. Zadaniem wychowawcy w szczególności jest:
  • zapoznanie się z wynikami badań pedagogicznych, psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka;
  • współpraca z pedagogiem, psychologiem, lekarzem, sądem, policją;
  • współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • zorganizowanie właściwej opieki i procesu wychowania;
  • życzliwe, podmiotowe traktowanie każdego wychowanka;
  • zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
  • współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji programów opieki, kształcenia i wychowania;
  • współpraca z innymi pracownikami Ośrodka i rodzicami wychowanków;
  • organizacja udziału wychowanków w zajęciach specjalistycznych, kultury i współżycia w zespole;
  • wdrażanie do dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
  • kształtowanie odpowiedzialności wychowanków za własne postępowanie;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanków, szczególnie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.


Karta Praw i Obowiązków Wychowanka Grup Wychowawczych
Wychowanek ma prawo do :


 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacieoraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturowych, sportowych,turystycznych i technicznych w środowisku ;
 • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych orazwe wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
 • współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu wsprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;
 • przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu - za wiedzą wychowawcy iprzy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych;

Obowiązkiem wychowanka Grup Wychowawczych jest :

 • każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia;
 • odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką młodszych kolegów;
 • podporządkować się poleceniom wychowawców, kierownictwa i postanowieniom Samorządu;
 • posiadać wyposażenie w przybory toaletowe, szkolne i odzież na zmianę;
 • wykorzystywać jak nalepiej czas i warunki do nauki;
 • przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia;
 • utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń i otoczenia zewnętrznego;
 • dbać o sprzęt i urządzenia w internacie, a za wyrządzone szkody ponosić odpowiedzialność materialną;
 • uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz placówki i środowiska;
 • pełnić rzetelne dyżury porządkowe;
 • dokonywać drobnych napraw sprzętu i poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych;
 • przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;
 • oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę;
 • w razie choroby, wypadku lub dowiezienia leków niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie wolno używać narkotyków, alkoholu i papierosów;
 • uczniowie ZSZ bezpośrednio po zajęciach wracają do placówki;

Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące nagrody :

 • pochwała wychowawcy;
 • pochwała kierownika Grup Wychowawczych;
 • nagroda rzeczowa;
 • list pochwalny do rodziców;
 • wniosek o podwyższenie oceny ze sprawowania;
 • pochwała dyrektora Ośrodka wobec młodzieży;

W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

 • ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;
 • naganą kierownika Grup Wychowawczych;
 • zawiadomieniem rodziców i szkoły;
 • usunięciem z placówki decyzją kierownika Grup Wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki;

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie