Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519305
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni

II Moduł projektu - Wizyta w Zestafoni - 20-27.05.2023r.    |    Wizyta w Zestafoni - 13-17.09.2022r.    |    Plan szkoleń    |    Szkolenia dla terapeutów - 15-29.10.2022r


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni.
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji.
W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni.
Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat.
W ramach wprowadzania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolnych zostanie 20 nauczycieli przedszkoli i wydany zostanie poradnik metodyczny. W pięciu przedszkolach powstaną gabinety edukacji włączającej.
Obecnie Orioni prowadzi zajęcia dla garstki dzieci, w oparciu o wynajęte dwupokojowe mieszkanie, stare klocki i maskotki. Ze Stowarzyszenie Orioni współpracuje siedmiu psychologów z certyfikatami wiedzy o deficytach rozwojowych wydanych przez Ministerstwo.
System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Gruzji jest szczątkowy. Dzięki kilkuletniej współpracy z Teą Gwamaradze z Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji udało się uwzględnić w programie rządowym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ministerstwo zleca organizacjom spełniającym warunki kadrowe prowadzenie wczesnego wspomagania, jednak brakuje bazy i specjalistów. Oczekiwane jest włączenie rodziców do procesu terapii . Wsparcia wymagają środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich, szczególnie dziewczynek, które pozostawiane są poza marginesem wsparcia.
W 2019 roku Centrum Interwencji i Terapii przeprowadziło badania na 50 małych dzieciach wykazujących zaburzenia z terenu Municypalitetu Zestafoni . Ujawniły one u wszystkich diagnozowanych dzieci niepełnosprawność, w tym u 20 dzieci autyzm. Tylko 15 z tej grupy uczęszcza do przedszkoli.
Po rozmowach z Merem Zestafoni oraz Wicegubernatorem Imereti ustalono, że do projektu włączone zostaną dzieci z rejonów wiejskich. Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów wskazują, że konieczne jest przygotowanie bazy i specjalistów oraz szkolenie rodziców w zakresie terapii domowej. Władze lokalne oczekują wsparcia w tym zakresie. Pani T. Gwamaradze uważa, że powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia.

Beneficjenci projektu to:

 • 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
 • 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
 • 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
 • 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.
Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt realizowany jest w dwóch modułach:

 • w roku 2022 - finansowanie w ramach dotacji w kwocie 419 880 złotych,
 • w roku 2023 - finansowanie w ramach dotacji w kwocie 568 100 złotych.

Wizyta studyjna w Zestafoni - 13-17.09.2022r.

Na pierwszą oficjalną wizytę w ramach projektu "Dobry start" do Zestafoni pojechali: Wojciech Rinc - koordynator projektu, Marlena Modrzejewska-Trocha - terapeuta, specjalista z zakresu projektowania i funkcjonalności gabinetów i pracowni do pracy z osobami niepełnosprawnymi, Sebastaian Demps specjalista z zakresu budownictwa oraz Vladimeri Kaperski - tłumacz. Głównym celem tej wizyty było przygotowanie Stowarzyszenie "Orioni" pod względem organizacyjno-planistycznym do realizacji projektu, a także zaprezentowanie założeń projektowych władzom lokalnym, rodzicom, terapeutom, dyrektorom przedszkoli. Pobyt w Zestafonii rozpoczęło spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenie "Orioni", m.in. z dyrektorem centrum Naną Peradze, na którym przedstawione i omówione zostały poszczególne działania projektowe.

Podczas pobytu była możliwość goszczenia w szkole współpracującej z Centrum "Orioni", a tym samym zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami systemu szkolnictwa funkcjonującego w Gruzji. Odbyło się też oficjalne spotkanie w Merostwie z Merem Zestafoni.

Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród władz miasta, które zapewniły o chęci współpracy ze Stowarzyszeniem "Orioni" podczas jego realizacji. Podjęty został także temat przekazania większej części budynku szkoły na potrzeby Centrum "Orioni", co pozwoliłoby na przyjęcie większej liczby podopiecznych, a przede wszystkim na rozszerzenie oferty o działalność terapeutyczną i edukacyjną, która wraz z nowoczesnym zapleczem gabinetów terapii specjalistycznych zabezpieczałaby kompleksowo wszystkie potrzeby edukacyjne oraz rehabilitacyjno-rewalidacyjne dzieci niepełnosprawnych.
Dużo czasu też poświęcono na rozmowy i ustalenia dotyczące przygotowania infrastruktury pod realizację specjalistycznych gabinetów terapeutycznych, które mają powstać w "Orioni". Bardzo ciekawe dla obu stron było spotkanie z rodzicami podopiecznych "Orioni". Przedstawiono na nim założenia projektu, wyjaśniono cel i przebieg terapii, które w przyszłości mają służyć ich dzieciom. Spotkanie było bardzo owocne, intensywne, bogate w wrażenia i pozytywne emocje, wykazało wielkie zaangażowanie i wielkie nadzieje rodziców na powodzenie w realizacji działań projektowych.
Istotnym elementem wizyty w Zestafoni było poznanie kadry terapeutycznej Centrum "Orioni". Na spotkaniu z nauczycielami i terapeutami szczegółowo przedstawione zostały założenia projektu oraz omówione konkretne działania. Podjęte zostały decyzje dotyczące przydziału zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami poszczególnych osób do konkretnych gabinetów terapeutycznych, które powstaną w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

Bardzo ważne okazało się również spotkanie z dyrektorami przedszkoli, które zostaną wyposażone w gabinety terapii włączającej. Po oficjalnych rozmowach, odbyły się spotkania w pięciu przedszkolach biorących udział w projekcie. Dokonano wyboru sal na gabinety oraz uzgodniono zakres niezbędnych prac remontowych, które wykonają partnerzy z Gruzji.

Pierwsza oficjalna wizyta w Zestafoni była wizytą niezwykle intensywną, obfitującą w bardzo wiele wydarzeń i oficjalnych spotkań. Była też wysoce pouczająca, dostarczyła nam ogromu informacji na temat systemu edukacji i opieki nad niepełnosprawnymi funkcjonującego w Gruzji, pozwoliła stworzyć obraz realiów panujących w tym kraju, co z pewnością będzie pomocne przy realizacji kolejnych kroków podejmowanych w ramach projektu "Dobry start".PLAN SZKOLEŃ TERAPEUTÓW
Centrum ORIONI uczestniczących w pierwszym cyklu szkoleń w Tczewie, w dniach 15-22.10.2022r. w ramach projektu „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.


  16.10.22r.  17.10.2022r.  18.10.2022r.  19.10.2022r.  20.10.2022r.  21.10.2022r.
8.00 - 9.00  Dzień wolny     Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
9.00- 10.00 Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
10.00-11.00 Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
Piotr Negowski
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
11.00-12.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
12.00-13.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
13.00-14.00  obiad    
14.00.15.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
15.00-16.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
16.00-17.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger


Szkolenia dla terapeutów Centrum ORIONI prowadzone w Tczewie w ramach projektu
"Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni."


W dniach 15-22.10.2022r oraz 22-29.10.2022r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie realizowane są szkolenia dla terapeutów uczestniczących w projekcie zmierzającym do powstania Centrum Wczesnego Wspomagania Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni. W sumie szkoleniami objętych jest 16 terapeutów.
Uczestnicy I tury szkoleń fot. T. Sabatowski

Opracowane zostały materiały szkoleniowe zawierające:

 1. Przykładowe programy indywidualne wraz z opisem ich tworzenia, ewaluacji i modyfikacji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 2. Metoda Marii Montessori i terapia polisensoryczna w rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
 3. Sensoplastyka oraz terapia ręki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 4. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu "Integracja Sensoryczna"
 5. Muzykoterapia - przykładowe programy indywidualne wraz z opisem tworzenia, ewaluacji i modyfikacji.
 6. Przejście z okresu przedszkolnego do szkolnego dla dziecka zaburzonego jest przeżyciem traumatycznym, dlatego należy je przygotować do miękkiego przejścia
 7. Wielokierunkowe wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o globalną terapię domową.
 8. Masaż wirowy
 9. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, w tym autystycznych, w edukacji przedszkolnej.
Materiały te zostały wydane w języku gruzińskim, w 100 egzemplarzach i będą stanowiły pomoc dla terapeutów o organizacji pracującymi z małymi dziećmi w Gruzji.
Fot. T. Sabatowski
Tematyka realizowanych szkoleń obejmuje m.in.:
 1. Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
 2. Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
 3. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
 4. Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
 5. Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
 6. Program globalnej terapii domowej.
 7. Program usprawniania ruchowego
 8. Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
 9. Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
Fot. T. Sabatowski


II Moduł projektu
" Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni"


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni oraz władze Municypalitetu Zestafoni. Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. W ramach zrealizowanego w roku 2022 I Modułu projektu, powstało w Zestafoni Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. Centrum to siedem nowoczesnych gabinetów, w tym gabinet hydromasażu i masażu, sala terapeutyczna do sensoplastyki, muzykoterapii, fizjoterapii i elementów Sensory Integration, gabinet Cyber Oko i terapii mowy oraz komunikacji pozawerbalnej, gabinet terapii w oparciu o metodę Marii Montesorii, gabinet psychologa prowadzącego terapię zachowań, gabinet edukacji włączającej oraz pomieszczenia higieniczne z przewijakiem i toaletą, szatnia dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przeszkoleni zostali terapeuci prowadzący zajęcia w nowym Centrum. W roku 2023 realizowany jest II Moduł projektu. W dniach 20-27 maja odbyły się w Zestafoni, prowadzone przez specjalistów z Tczewa warsztaty dla terapeutów pracujących w Centrum oraz szkolenia dla nauczycieli z przedszkoli włączonych do projektu.

Warsztaty z muzykoterapii i z zakresu terapii wg M. Montessori (fot. A. Grzela-Opalińska)

Warsztaty obejmowały:
 1. Terapię mowy i komunikację z otoczeniem - prowadząca Ewelina Ambros-Sabatowska;
 2. Diagnoza i terapia w oparciu o gabinet Cyber Oka - prowadząca Jolanta Abryszyńska-Głąbińska;
 3. Terapia w oparciu o metodę M,. Montesorii - prowadząca Jolanta Kriger;
 4. Fizjoterapia, masaż, hydromasaż w terapii dziecka niepełnosprawnego - prowadzący Tomasz Rudnik;
 5. Warsztaty w Sali Integracji Sensorycznej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej
  (fot. A. Grzela-Opalińska)
 6. Sensoplastyka i terapia ręki - prowadząca Marzena Cybulska;
 7. Muzykoterapia jako stymulacja rozwoju dziecka - prowadzący Piotr Negowski,
 8. Terapia behawioralna dziecka z autyzmem - prowadząca Agnieszka Grzela-Opalińska.
Warsztaty w Sali Integracji Sensorycznej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej
(fot. A. Grzela-Opalińska)
Natomiast szkolenia to:
 1. Edukacja włączająca w oparciu o metody polisensoryczne, które w utworzonym Centrum poprowadziła Jolanta Kriger.
 2. Terapia włączająca jako miękkie przejście od przedszkola do szkoły, które poprowadziła Katarzyna Hałas.

Zakupiono wyposażenie gabinetów terapii włączającej do pięciu wybranych przedszkoli. Rozpoczęto wyposażenie tych gabinetów. Na wyposażenie gabinetów składają się m.in. laptopy, tablice multimedialne, rzutniki, odtwarzacze CD, zestawy instrumentów, materace, słuchawki wyciszające, światłowody, kolumny wodne, ultrafiolety, solary z tarczami, dywany interaktywne, meble.

Sala terapii włączającej w Przedszkolu nr 5 w Zestafoni
(fot. A. Grzela-Opalińska)

W czerwcu i wrześniu odbędą się w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni warsztaty dla rodziców tych dzieci. Tematyka spotkań, oprócz indywidualnych konsultacji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, które poprowadzi Dorota Warczak-Wyczyńska,
 2. Globalna terapia domowa, prowadzącą Patrycję Paczkowską,
 3. Dieta terapeutyczna, prowadząca Aurelia Kepka-Pazdan.
Zakupiony też będzie bus, dzięki czemu do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci niepełnosprawnych z terenów wiejskich.
Realizatorzy szkoleń i warsztatów po instalacji gabinetu
w Przedszkolu nr 5 w Zestafoni
(fot. A. Grzela-Opalińska)
Powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia. Beneficjenci projektu to:
 • 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
 • 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
 • 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
 • 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.
Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - w kwocie 987 980 złotych
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie