Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4716918
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Działania dofinasowane z Budżetu Państwa / Funduszy celowych
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3


Dofinansowanie projektu Czytelnictwo

Dofinansowanie z budżetu państwa: 5500 zł
Całkowita wartość zadania: 6875 zł

3 czerwca 2024 r. Powiat Tczewski zawarł umowę na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." - Priorytet 3, o które wnioskowały:

1. Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie - kwota dofinansowania 2 500 zł,
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie - kwota dofinansowania 3 000 zł,

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących. Wnioski ww. przedszkola i szkoły opiewały na kwotę 6 875 zł, z czego 5 500 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%), natomiast 1 375 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3,
Kierunek interwencji 3.1. "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego"
Kierunek interwencji 3.2. "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych"
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3


Dofinansowanie projektu Czytelnictwo

Dofinansowanie z budżetu państwa: 5500 zł
Całkowita wartość zadania: 6875 zł

Powiat Tczewski w 2023 r. pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." - Priorytet 3, o które wnioskowały następujące szkoły i placówki:
1. Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie - kwota 2 500 zł,
2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie - kwota 3 000 zł.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących. Wnioski ww. szkół opiewały na kwotę 6875 zł, z czego 5500 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%), natomiast 1375 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%).
Celem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3,
Kierunek interwencji 3.1. "Zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo"
Kierunek interwencji 3.2. "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych"
Program Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" dofinansowany ze środków budżetu Państwa


Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 12.985,80 zł
Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym: 16.233,00 zł

Powiat Tczewski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12.985,80 zł. na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę". Całkowity koszt realizacji wynosi 16.233,00 zł., w tym wkład własny - wpłata rodziców 3.247,20 zł.

Uczniowie szkół Powiatu Tczewskiego: szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wezmą udział w wycieczkach do punktów edukacyjnych wskazanych we wnioskach. Odwiedzą m.in.: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium" - Toruń, Dom Legend Toruńskich, Toruń - Stare i Nowe Miasto.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

XIX Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych to projekt, który ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym rozwoju na płaszczyźnie artystycznej. Projekt daje uczestnikom możliwość doskonalenia posiadanych oraz nabycie nowych umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania nowych form i metod pracy wśród terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi. Projekt ten jest świetną płaszczyzną do szerokiej integracji zarówno wewnątrz, jak i ze środowiskiem niepełnosprawnych.
Podczas trwania projektu wszyscy uczestnicy biorą udział w warsztatach artystycznych, przeglądzie prezentacji scenicznych, w biesiadzie regionalnej, w spotkaniu dla kadry, w happeningu oraz w zajęciach rekreacyjno- sportowych. Poprzez tak dobrane zajęcia uczestnicy mają stworzone idealne warunki do rozwoju artystycznego, mogą zaprezentować swój talent i dorobek artystyczny szerokiemu gronu odbiorców, mają stworzone idealne warunki do integracji.


Przegląd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni.
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji.
W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni.
Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat.


Dofinansowano w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Polska pomoc"
Wczesne terapie.


Projekt "Wczesne terapie" będzie kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Projekt obejmie 36 dzieci, które będą mogły skorzystać ze wsparcia terapeutycznego. W ramach projektu dzieci będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych z zakresu neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej.
Beneficjenci podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe od 3-7 lat oraz od 8 -11 lat. Zajęcia dostosowane będą do możliwości wiekowych i tak grupa młodsza uczestniczyć będzie w zajęciach neurologopedii, terapii ręki i terapii mięśniowo-powięziowej, natomiast dzieci starsze skorzystają z zajęć komunikacji alternatywnej AAC, EEG Biofeedback oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia będą zajęciami indywidualnymi. Zajęcia odbywać się będę przez 11 miesięcy. Każde dziecko uczestniczące w projekcie będzie miało stworzony indywidualny plan działań do każdej formy zajęć. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z grafikiem ustalonym przez terapeutów.


Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychstrona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie