Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2102859
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Drodzy Rodzice
Zgodnie z informacją MEN od 18 maja 2020 roku mogą zostać wdrożone kolejne etapy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i wybranych placówek oświatowych.
W pierwszej kolejności, za zgodą rodziców, prowadzone mogą być zajęcia specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Zajęcia mają być prowadzone wyłącznie indywidualnie, z zachowaniem zasad sanitarnych.
Oznacza to, że nie wrócimy do planu lekcji i zajęć, który obowiązywał przed 12 marca 2020r. Ze względu na naszą specyfikę, prosimy Państwa o cierpliwość w oczekiwaniu na konkretne rozwiązania dla naszej placówki.
Od 25 maja br. mogą być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
MEN zapowiada, że w najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które umożliwią nam podjęcie bezpiecznych działań.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek systemu oświaty ostateczną decyzję, co do organizacji pracy placówki, podejmuje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem.
Z życzeniami zdrowia
Dyrekcja ZPS
15 05 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie