Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478783
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Drodzy Rodzice
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30.11.2020r. do dnia 03.01.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 29.11.2020r. przedstawia się następująco:

1. we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej zajęcia odbywają się w trybie zdalnym;
2. zajęcia w Przedszkolu nr 3 Specjalnym oraz w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym odbywają się w trybie stacjonarnym;
3. zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w formie stacjonarnej;
4. w placówce odbywają się zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ustalone w tygodniowym planie;
5. lekcje i zajęcia w formie zdalnej, odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
6. Świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci zgodnie z wytycznymi MEN,
7. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MEN,
8. w placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 21/2020,, dodatkowo zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwarunkowego zakrywania ust i nosa w czasie pobytu na terenie placówki, w tym w czasie zajęć z uczniami, wychowankami, uczestnikami.
Będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.

26 11 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie