Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4716881
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie: 1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest Dyrekcja Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.
  Adres do korespondencji : ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.
  Kontakt z administratorem możliwy pod adresem mailowym sekretariat@zpstczew.pl lub pod wyżej wskazanym adresem.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych.
  Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
  1. rekrutacji do szkoły – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą,
  2. zapewnienia ochrony oraz prawidłowego rozwoju uczniów,
  3. udostępniania wizerunku uczniów na portalach społecznościowych oraz lokalnych mediach w celach promocyjnych i tworzenia archiwum szkoły,
  4. udostępniania danych do Systemu Informacji Oświatowej, Organu Prowadzącego, Organu Nadzorującego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Podstawa prawna określająca cele i zadania działalności przedszkola oraz podstawa przetwarzania danych osobowych:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.),
  2. Prawa Oświatowego,
  3. Konwencji Praw Dziecka,
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od mementu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów rekrutacji i opieki nad uczniem jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 5. Przekazywanie danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Pani/Pana prawa.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do organu nadzorczego (w zakresie skargi).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie